• BIULETYN GMINY KWIDZYN

  BIULETYN GMINY KWIDZYN

 • Obwieszczenie wojewody

  Obwieszczenie wojewody

 • INFORMACJA

  INFORMACJA

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

 • KARTĄ ZAPŁACIMY W URZĘDZIE GMINY KWIDZYN

  KARTĄ ZAPŁACIMY W URZĘDZIE GMINY KWIDZYN

18 lipca 2018 roku na Skwerze im. Konfederatów Obrony Wiary i Ojczyzny w Marezie, odbyły się uroczystości związane z 66. rocznicą aresztowań działaczy Konfederacji Obrony Wiary i Ojczyzny. Wójt Gminy Kwidzyn Pani Ewa Nowogrodzka, Przewodniczący Rady Gminy Kwidzyn Pan Henryk Ordon, radni Gminy Kwidzyn, mieszkańcy wsi Mareza oraz rodziny konfederatów złożyli wiązanki oraz zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą Żołnierzy Niezłomnych Konfederacji Obrony Wiary i Ojczyzny. Pamięć działaczy walczących o Polskę uczczono także modlitwą.

 

Czytaj więcej...

20180714 DSC08159    To już kolejna, bo 98 Rocznica Plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach, która w tym roku zbiegła się z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody tej szczególnej rocznicy rozpoczęły się od Uroczystej Sesji Rady Gminy Kwidzyn, podczas której, na wniosek Pani Wójt Ewy Nowogrodzkiej oraz Przewodniczącego Rady Henryka Ordona, została podjęta uchwała w sprawie upamiętnienia 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczysta sesja odbyła się w Szkole Podstawowej w Janowie. Po sesji wszyscy uczestnicy uroczystości wzięli udział we Mszy św. a następnie złożyli wiązanki kwiatów na mogile pomordowanych w Janowie.

Czytaj więcej...

             Przypadł mi w udziale zaszczyt powitania wszystkich Państwa na uroczystości 98 rocznicy Plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach. Rocznica ta jest dla nas szczególną okazją, aby uczcić pamięć bohaterów Janowskiej ziemi oraz stulecie odzyskania Niepodległości POLSKI.

Witam gospodarza dzisiejszej uroczystości Panią Ewę Nowogrodzką – Wójta Gminy Kwidzyn.

Witam poczty sztandarowe, parlamentarzystów, władze wojewódzkie, samorządowców, przedstawicieli lokalnych władz, przedstawicieli instytucji, służby mundurowe, radnych sejmiku, powiatu, miast i gmin, sołtysów, księży, dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów, kombatantów, mieszkańców Janowa i wszystkich mieszkańców gmin powiatu kwidzyńskiego, harcerzy, młodzież i dzieci, uczestników II biegu Plebiscytowego „Dla Niepodległej” z rodzinami oraz wszystkich zaproszonych gości przybyłych na naszą uroczystość.

Czytaj więcej...

Powiślańska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020

Termin składania wniosków: 29.06.2018r. - 16.07.2018r.

Ogłoszenie nr 1/2018/G

ZAKRES TEMATYCZNY: Wsparcie tworzenia, rozwoju i współpracy organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych na obszarze PLGD

Forma wsparcia: Refundacja do 100% kosztów kwalifikowalnych z możliwością udzielenia prefinansowania ze środków własnych LGD w wysokości do 80% wnioskowanej kwoty pomocy.

Kwota wsparcia na jedno zadanie: od 10 000,00 zł do 28 500,00zł.
Wartość każdego zadania nie może być wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych.

Limit dostępnych środków w konkursie: 199 500,00zł.

Szanowni Państwo,
Zarząd Stowarzyszenia PLGD w związku z potrzebą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020, rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie.


Zakres zmian dotyczący zapisów LSR dotyczących zmian trybu wdrażania przedsięwzięcia II.1.3. Zwiększenie poziomu współpracy pomiędzy instytucjami z terenu PLGD na rzecz rozwoju turystyki z trybu konkursowego na tryb projektu grantowego.

UZASADNIENIE
Propozycja zmiany trybu wynika z przeprowadzonych dwóch naborów (nabór 9/2018 oraz nabór 16/2018) na realizację tego przedsięwzięcia. W ramach ogłoszonych naborów nie wpłynął ani jeden wniosek. W celu zrealizowania LSR i wskaźników jej realizacji zmiana trybu wdrażania ma zachęcić przyszłych wnioskodawców do aplikowania o środki na realizację tego przedsięwzięcia.


Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na „Formularzu uwag do aktualizacji LSR” w terminie do dnia 6 lipca 2018. do godziny 15.00 do biura PLGD, Kwidzyn ul. Braterstwa Narodów 46 pok. 6 lub elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w tytule prosimy wpisać: Konsultacje LSR).

Propozycję zmian (zaznaczone kolorem czerwonym ) w Lokalnej Strategii Rozwoju znajdą Państwo poniżej:

LSR - propozycje zmian

Formularz uwag

http://www.powislanskalgd.pl/?a=artDetails&id=2&idA=148

26 czerwca 2018r. podczas obrad LI sesji Rady Gminy Kwidzyn, radni pod­jęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za rok 2017 (jednogłośnie 12 głosami „za”) oraz w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2017 rok (11 głosami „za” oraz 1 głosem „wstrzymującym się”).

Czytaj więcej...

Kwidzyn, dnia 25 czerwca 2018 r.

Komunikat w sprawie suszy w uprawach

Wójt Gminy Kwidzyn informuje, że w związku z wystąpieniem na terenie gminy Kwidzyn niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w postaci suszy, która spowodowała szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, można składać wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej.

Czytaj więcej...

W ramach złożonego wniosku do Ministra Sprawiedliwości Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości dnia 14 czerwca 2018 r. Wójt Gminy Kwidzyn Ewa Nowogrodzka podpisała umowę na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, Program I na realizację zadań Funduszu Sprawiedliwości, Priorytet III B Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem zaplanowaliśmy zakupy na sprzęt ratowniczy na łączną kwotę 25.252,53 zł z tego z finansowanych środków własnych w wysokości 1 % tj. 252,52 zł.

Zakupy doposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach Funduszu Sprawiedliwości.

 

Czytaj więcej...

ORGANIZACJA DYŻURÓW WAKACYJNYCH

w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

prowadzonych przez Gminę Kwidzyn

Przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej jest placówką nieferyjną i funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i rady przedszkola (albo rady rodziców – w przypadku braku rady przedszkola) – §12 ust. 1 oraz §18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017r. poz. 649 z późn. zm.).

 

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.