• Informacja

  Informacja

 • BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 19 - grudzień 2018

  BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 19 - grudzień 2018

 • Ekodopłaty

  Ekodopłaty

 • Uchwała

  Uchwała

 • Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

  Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

 • Instalacje

  Instalacje

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

WÓJT GMINY KWIDZYN

  ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil” w Rakowcu,

Rakowiec, ul. Szkolna 2, 82-500 Kwidzyn 

 

 1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1)   posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;

2)   ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)   uzyskał:

a)      co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)      pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)      w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy
w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku,
o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5)      spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)      ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7)      nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r. poz. 967), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną,
o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8)      nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)      nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego;

10)  nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1311 z późn. zm.);

11)  w przypadki cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz.U. z 2018r. poz. 931);

 

lub osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie wymagania określone w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017r. poz. 1597).

 

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania             i rozwoju szkoły;

2)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

a)      stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

b)      stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c)      stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym –
w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3)      oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

a)      imię (imiona) i nazwisko,

b)      datę i miejsce urodzenia,

c)      obywatelstwo,

d)     miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4)      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa
w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5)      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie
z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz.U. z 2018r. poz. 931) –
w przypadku cudzoziemca;

7)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem
za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1311
z późn. zm.);

11)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017r. poz. 2186 z późn. zm.) – w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.;

12)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

13)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela
i nauczyciela akademickiego;

14)  oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną,
o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r. poz. 967) lub w art. 140 ust. 1 ustawy
z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017r.
poz. 2183 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych
i korzysta z pełni praw publicznych.

 

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i dopiskiem:

 

„KONKURS na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil” w Rakowcu,

Rakowiec, ul. Szkolna 2, 82-500 Kwidzyn”

 

w terminie do dnia 25 czerwca 2018r. do godz. 14:00, na adres: Urząd Gminy
w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn
(Biuro Obsługi Klienta –
pokój nr 1).

 

Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

 

 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kwidzyn.
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni na piśmie lub telefonicznie.

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.