• Informacja

  Informacja

 • BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 19 - grudzień 2018

  BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 19 - grudzień 2018

 • Ekodopłaty

  Ekodopłaty

 • Uchwała

  Uchwała

 • Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

  Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

 • Instalacje

  Instalacje

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon powitał wszystkich zgromadzonych na L obradach sesji Rady Gminy Kwidzyn, stwierdzając na podstawie listy obecności radnych wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. W kolejnym punkcie porządku obrad radni zgłosili interpelacje, a Wójt Gminy Kwidzyn złożyła sprawozdanie ze swej działalności między sesjami.

Na sesji gościł mieszkaniec Marezy, który zainicjował razem z mieszkańcami Marezy nadanie imienia „Konfederatów Obrony Wiary i Ojczyzny” punktowi widokowemu w Marezie. Przewodniczący Rady podkreślił, że podjęcie uchwały o nadaniu punktowi widokowemu w Marezie imienia „Konfederatów Obrony Wiary i Ojczyzny” jest przykładem patriotyzmu i szacunku dla ojczystej historii, a zarazem przesłaniem dla Młodego Pokolenia, mówiąc, że godność ludzka, Bóg, honor i ojczyzna to najważniejsze wartości o które trzeba starać się każdego dnia.

W kolejnym punkcie obrad Pani Wójt przedstawiła Informację z realizacji zadań wynikających z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w Gminie Kwidzyn za 2017 rok. Zastępca Wójta Gminy Kwidzyn Pan Krzysztof Michalski przedstawił informację na temat utrzymania i stanu dróg gminnych w roku 2017 oraz planowanych zadaniach i inwestycjach na rok 2018.

Radni podjęli uchwały:

1) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kwidzyn na 2018 rok,

2) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2018-2032,

3) w sprawie nadania nazwy „Skwer imieniem Konfederatów Obrony Wiary i Ojczyzny" punktowi widokowemu położonemu w Marezie,

4) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn,

5) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Kwidzyn Sp.z o.o., z siedzibą w Kwidzynie, na lata 2018-2020,
6) w sprawie przyjęcia programu upowszechniania sportu i turystyki w Gminie Kwidzyn na lata 2018 – 2020,

7) w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Kwidzyn.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.