• BIULETYN GMINY KWIDZYN

  BIULETYN GMINY KWIDZYN

 • Obwieszczenie wojewody

  Obwieszczenie wojewody

 • INFORMACJA

  INFORMACJA

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

 • KARTĄ ZAPŁACIMY W URZĘDZIE GMINY KWIDZYN

  KARTĄ ZAPŁACIMY W URZĘDZIE GMINY KWIDZYN

 

 

26 czerwca 2018r. podczas obrad LI sesji Rady Gminy Kwidzyn, radni pod­jęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za rok 2017 (jednogłośnie 12 głosami „za”) oraz w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2017 rok (11 głosami „za” oraz 1 głosem „wstrzymującym się”).

Przed podjęciem w/w uchwał Pani Wójt Ewa Nowogrodzka przedstawiła informację o realizacji założeń wieloletnich wynikających ze Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Kwidzyn na lata 2015 – 2020 oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020.

Następnie szczegółowo przedstawiła sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2017rok. Zgodnie z procedurą Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon odczytał pozytywną opinię Regional­nej Izby Obrachun­kowej w Gdańsku o przed­łożonym przez Wójta sprawoz­daniu z wykonania budżetu za 2017 rok, a Prze­wod­nicząca Komisji Rewizyj­nej Pani Katarzyna Rublewska przed­stawiła stanowisko Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi za 2017 rok. W dyskusji Radni wyrazili pozytywną opinię do wykonanego przez Panią Wójt budżetu i wnioskowali o udzielenie absolutorium.

Po podjęciu uchwały Wójt Gminy podziękowała kierownictwu i wszystkim pracownikom urzędu gminy, kierownikom jednostek organizacyjnych, radnym, w zwłaszcza sołtysom, na których spoczywa coraz więcej obowiązków w związku z realizacją funduszu sołeckiego. Podkreśliła, że to ciężka praca Nas wszystkich przyczyniła się do właściwej realizacji budżetu.

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.