• Strażacka Integracja 2018

  Strażacka Integracja 2018

 • Informacja dotycząca odpadów wielkogabarytowych

  Informacja dotycząca odpadów wielkogabarytowych

 • Spływ tratwą Pielgrzym

  Spływ tratwą Pielgrzym

 • Ogłoszenie o naborze

  Ogłoszenie o naborze

 • Uniważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

  Uniważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

 • Biuletyn Urzędu Gminy Kwidzyn

  Biuletyn Urzędu Gminy Kwidzyn

 • Instalacje

  Instalacje

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon powitał wszystkich zgromadzonych na LIII obradach sesji Rady Gminy Kwidzyn, stwierdzając na podstawie listy obecności radnych wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. W kolejnym punkcie porządku obrad Wójt Gminy Kwidzyn złożyła sprawozdanie ze swej działalności między sesjami, informując między innymi, że komisja zajmująca się szacowaniem strat w uprawach zakończyła już prace w terenie i obecnie trwa sporządzanie dokumentacji.

Na sesji gościł Pan Maciej Gamalczyk – urbanista z biura projektowego, który przedstawił Ocenę aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn.

Radni podjęli uchwały:

1) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kwidzyn na 2018 rok,

2) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2018-2032,

3) w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach,

4) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kwidzyn na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

5) w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kwidzyn,

6) o zmianie uchwały w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pastwie.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.