• BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 18 - październik 2018

  BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 18 - październik 2018

 • Ekodopłaty

  Ekodopłaty

 • Uchwała

  Uchwała

 • Uniważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

  Uniważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

 • Instalacje

  Instalacje

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon otworzył obrady LIV sesji Rady Gminy Kwidzyn, stwierdzając na podstawie listy obecności radnych wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. W kolejnym punkcie obrad radni zgłosili interpelacje. Następnie pracownik urzędu gminy Pani Weronika Jarzębowska przedstawiła bieżące informacje z realizacji funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach. Wójt Gminy Kwidzyn Pani Ewa Nowogrodzka złożyła sprawozdanie ze swej działalności między sesjami.

W kolejnym punkcie porządku obrad Wójt Gminy Kwidzyn przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I półrocze 2018 roku.

Radni podjęli uchwały:

1) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kwidzyn na 2018 rok,

2) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2018-2032,

3) w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Kwidzyn,

4) w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego oraz za warunki pracy; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w roku 2018,

6) w sprawie emisji obligacji.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.