• Strażacka Integracja 2018

  Strażacka Integracja 2018

 • Informacja dotycząca odpadów wielkogabarytowych

  Informacja dotycząca odpadów wielkogabarytowych

 • Spływ tratwą Pielgrzym

  Spływ tratwą Pielgrzym

 • Ogłoszenie o naborze

  Ogłoszenie o naborze

 • Uniważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

  Uniważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

 • Biuletyn Urzędu Gminy Kwidzyn

  Biuletyn Urzędu Gminy Kwidzyn

 • Instalacje

  Instalacje

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

26 czerwca 2018r. podczas obrad LI sesji Rady Gminy Kwidzyn, radni pod­jęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za rok 2017 (jednogłośnie 12 głosami „za”) oraz w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2017 rok (11 głosami „za” oraz 1 głosem „wstrzymującym się”).

Czytaj więcej...

Kwidzyn, dnia 25 czerwca 2018 r.

Komunikat w sprawie suszy w uprawach

Wójt Gminy Kwidzyn informuje, że w związku z wystąpieniem na terenie gminy Kwidzyn niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w postaci suszy, która spowodowała szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, można składać wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej.

Czytaj więcej...

W ramach złożonego wniosku do Ministra Sprawiedliwości Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości dnia 14 czerwca 2018 r. Wójt Gminy Kwidzyn Ewa Nowogrodzka podpisała umowę na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, Program I na realizację zadań Funduszu Sprawiedliwości, Priorytet III B Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem zaplanowaliśmy zakupy na sprzęt ratowniczy na łączną kwotę 25.252,53 zł z tego z finansowanych środków własnych w wysokości 1 % tj. 252,52 zł.

Zakupy doposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach Funduszu Sprawiedliwości.

 

Czytaj więcej...

ORGANIZACJA DYŻURÓW WAKACYJNYCH

w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

prowadzonych przez Gminę Kwidzyn

Przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej jest placówką nieferyjną i funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i rady przedszkola (albo rady rodziców – w przypadku braku rady przedszkola) – §12 ust. 1 oraz §18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017r. poz. 649 z późn. zm.).

 

Czytaj więcej...

W dniu 12 czerwca 2018 boisko Szkoły Podstawowej im. Marii Kotlarz w Tychnowach zmieniło się w arenę olimpijską. Zawodnicy z 4 placówek naszej gminy - oddziałów przedszkolnych z SP Licze, SP Nowy Dwór, SP Tychnowy oraz Niepublicznego Przedszkola "Gama" w Rakowcu, po złożeniu przysięgi olimpijskiej, rywalizowali w I Spartakiadzie Przedszkoli Gminy Kwidzyn. Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromnym zaangażowaniem, siłą charakteru i wytrwałością. Duch sportowej walki unosił się nad całym terenem szkoły.

Sponsorem Spartakiady była Gmina Kwidzyn i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Tychnowach.
Do zobaczenia za rok !

Czytaj więcej...

W terminie od 6 czerwca do 15 lipca 2018 r. na terenie województwa pomorskiego zostanie przeprowadzone badanie pilotażowe: Rozpoznawanie upraw na podstawie zobrazowań radarowych i optycznych uzyskanych z satelit Sentinel l i Sentinel 2.

Badanie polegać będzie na rozpoznaniu przez pracowników Urzędu Statystycznego w Gdańsku upraw i ich opisie (łącznie z wykonywaniem zdjęć) na wybranych działkach.

W celu prawidłowego wykonania zdjęć konieczne będzie wejście  pracownika na teren działki, na odległość około 30 m od granicy.

Czytaj więcej...

Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon powitał wszystkich zgromadzonych na L obradach sesji Rady Gminy Kwidzyn, stwierdzając na podstawie listy obecności radnych wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. W kolejnym punkcie porządku obrad radni zgłosili interpelacje, a Wójt Gminy Kwidzyn złożyła sprawozdanie ze swej działalności między sesjami.

Czytaj więcej...

WÓJT GMINY KWIDZYN

  ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil” w Rakowcu,

Rakowiec, ul. Szkolna 2, 82-500 Kwidzyn

Czytaj więcej...

Życzę Wam wiele słoneczka, uśmiechu i radości. Niech w Waszych sercach zawsze ciepełko gości. Bawcie się dziś wesoło, realizując marzenia, bo gdy minie to święto, zostaną tylko wspomnienia.

Z okazji Dnia Dziecka życzenia składa

Przewodniczący Rady Gminy Kwidzyn

Henryk Ordon

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.