WÓJT GMINY KWIDZYN

prowadzi nabór na zwalniające się stanowisko urzędnicze

ds. inwestycji
w Urzędzie Gminy Kwidzyn

Wymagane : - wykształcenie wyższe budowlane lub inżynieria środowiska

Preferowane : - staż pracy przy realizacji procesów inwestycyjnych (mile widziany staż pracy w administracji
                             samorządowej przy realizacji inwestycji)    

Pełnia treść ogłoszenia o naborze, w tym wykaz wymaganych dokumentów aplikacyjnych i zakres zadań przypisanych stanowisku znajduje się na stronie www.bip.gminakwidzyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji w Urzędzie Gminy Kwidzyn”, w Biurze Obsługi Klienta pokój Nr 1 w siedzibie Urzędu Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, przesłać pocztą na adres urzędu lub przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż przesłane w formie elektronicznej dokumenty aplikacyjne muszą być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2017 r., poz. 570 ) w terminie do dnia 5 maja 2017r. do godziny 14 00.

 


                                                                                              Wójt Gminy Kwidzyn

                                                                                               Ewa Nowogrodzka

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.