Projekt pn. ”Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki Ryjewo) polegający na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa i modernizacji budynku z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy”, wykonywany w ramach umowy partnerstwa z w/w gminami zostanie zakończony w miesiącach letnich tego roku.
W ramach projektu doposażono 18 jednostek służb ratowniczych w niezbędny sprzęt umożliwiający efektywne prowadzenie akcji ratowniczych. Wartość sprzętu przekazanego trzem jednostkom OSP z naszej Gminy wynosi 204 564,85 zł.
Modernizacja budynku remizy OSP w Rakowcu ,w którym powstał magazyn przeciwpowodziowy została wykonana w całości ze środków własnych gminy i wyniosła 377 343,06 zł brutto
(prace budowlane, dokumentacja techniczna).

Projekt jest dofinansowany z EFRR w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi - 1 322 119,38
Wnioskowane dofinasowanie 731 698,66 zł co stanowi 76,71% kwoty całkowitych wydatków.
Czas realizacji projektu w latach 2017-2018.

 

Gmina Ryjewo z dniem 18 sierpnia 2017 roku podpisała umowę z Marszałkiem Województwa Pomorskiego na realizację projektu pn.: „Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Ryjewo) polegające na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa i modernizacji budynku z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie realizowane jest w partnerstwie z w/w Gminami.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie odporności regionu Dolnego Powiśla na powodzie poprzez podniesienie efektywności wczesnego reagowania i ratownictwa w sytuacjach nagłego wystąpienia zjawisk katastrofalnych i usuwania skutków katastrof. Cel ten koresponduje z celem działania 11.1.

Projekt koncentruje się na minimalizacji skutków ekstremalnych zjawisk klimatycznych takich jak nawalne deszcze oraz na minimalizacji skutków zjawisk powodziowych spowodowanych innymi czynnikami.

Działania zaplanowane w projekcie stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania związane ze wzmocnieniem systemów reagowania oraz ratownictwa w sytuacji wystąpienia katastrof spowodowanych czynnikami naturalnymi oraz związane ze zwiększeniem odporności regionu na skutki zmian klimatu takie jak powódź.

W wyniku realizacji projektu nastąpi:

– doposażenie 18 jednostek służb ratowniczych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof;

– zakup nowego specjalistycznego wyposażenia jednostek ratownictwa = 403 szt.;

– udostępnienie 1 magazynu przeciwpowodziowego.

Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nadzór nad wdrażaniem projektu sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Program operacyjny – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – 11. Środowisko

Działanie – 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych

Okres realizacji projektu od 01.09.2017 r. do 29.12.2017 r.

Wartość projektu ogółem – 1 062 285,72 zł

Wydatki kwalifikowane – 860 821,97 zł

Wnioskowane dofinansowanie UE – 731 698,66 zł

Poziom dofinansowania – 85%

Wkład własny – 129 123,31 zł

Wkład własny Gminy Kwidzyn – 232082,34 zł

Wydatki niekwalifikowane – 201 463,75 zł

Informacji na temat projektu partnerskiego udziela Pani Ewa Wadecka: tel. 55 277 42 21 wew. 27, e-mail: rada@ ryjewo.pl

 

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.