Szanowni Państwo,

reforma oświaty przyjęta ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60) nałożyła na Gminę obowiązek dokonania zmian w istniejącej obecnie organizacji oświaty na naszym terenie, a przede wszystkim w funkcjonującej sieci szkół i przypisanych do nich obwodach.

Najistotniejsze zmiany wprowadzone Rządową reformą to:

  1. zmiana z mocy ustawy z dniem 1 września 2017r. dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową;
  2. wygaszanie z dniem 1 września 2017r. gimnazjów, a w konsekwencji ich likwidacja.

Pracom nad opracowywaniem nowej sieci szkół od początku przyświecał jeden cel – zachować wszystkie placówki oświatowe, zagospodarować kadrę pedagogiczną i stworzyć jeszcze lepsze warunki nauki w mniej licznych klasach. Wszystko to jest możliwe przy zrozumieniu i dobrej współpracy władz gminy, rodziców, dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli. Będziemy mogli wówczas powiedzieć, że ten trudny okres mamy już za sobą.

Rada Gminy w Kwidzynie na Sesji w dniu 23 lutego 2017r. przyjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Zgodnie z tym projektem obecne gimnazja w Liczu i Nowym Dworze zostaną przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe. W związku z powyższym na terenie Gminy Kwidzyn będzie funkcjonować sześć szkół podstawowych o pełnym cyklu nauki, czyli z klasami od I do VIII.

Nowy plan sieci szkół oraz podział na obwody będzie obowiązywać od 1 września 2017r.

Zakres uchwały Rady Gminy w przedmiotowej sprawie obejmuje nowy plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na terenie Gminy Kwidzyn, a także granice obwodów tych szkół zarówno w okresie przejściowym, tj. od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r. (tabela I. i tabela II.), jak i w okresie po dniu 31 sierpnia 2019r. (tabela III.)

Tabela I. Projekt planu sieci szkół podstawowych w okresie przejściowym

 

Lp.

 

Nazwa szkoły

 

Adres siedziby szkoły

Granice obwodów szkół na okres od 1 września 2017r.
do 31 sierpnia 2019r.

 

1.

Szkoła Podstawowa

w Janowie

Janowo 42

82-500 Kwidzyn

Gurcz, Janowo, Pastwa,

Podzamcze, Szałwinek

2.

Szkoła Podstawowa

w Korzeniewie

Korzeniewo

ul. Kwidzyńska 20

82-500 Kwidzyn

Gniewskie Pole, Korzeniewo,

Lipianki, Mareza

3.

Szkoła Podstawowa

w Liczu

Licze 34

82-500 Kwidzyn

Bronno, Gilwa Mała, Licze,

Ośno, Wola Sosenka,

Szadowo

4.

Szkoła Podstawowa

w Nowym Dworze

Nowy Dwór 13

82-500 Kwidzyn

Grabówko, Nowy Dwór,

Obory, Rozpędziny

5.

Szkoła Podstawowa

im. gen. Augusta Emila

Fieldorfa ps. „NIL”

w Rakowcu

Rakowiec

ul. Szkolna 2

82-500 Kwidzyn

Dankowo, Górki, Pawlice,

Pole Rakowieckie, Rakowice,

Rakowiec

6.

Szkoła Podstawowa

im. Marii Kotlarz

w Tychnowach

Tychnowy

ul. Kwidzyńska 19

82-500 Kwidzyn

Baldram, Brachlewo,

Mały Baldram, Brokowo,

Nowa Wieś Kwidzyńska,

Dubiel, Kamionka, Tychnowy

 

Tabela II. Projekt planu sieci gimnazjów w okresie przejściowym

 

Lp.

 

Nazwa szkoły

 

Adres siedziby szkoły

Granice obwodów szkół na okres od 1 września 2017r.
do 31 sierpnia 2019r.

 

1.

Gimnazjum

w Liczu

Licze 34

82-500 Kwidzyn

Licze, Ośno, Bronno, Gilwa Mała, Górki, Wola Sosenka, Szadowo, Dankowo, Pawlice, Rakowice,

Pole Rakowieckie, Baldram, Brachlewo, Mały Baldram, Dubiel,

Nowa Wieś Kwidzyńska, Brokowo, Kamionka, Tychnowy, Rakowiec

2.

Gimnazjum

w Nowym Dworze

Nowy Dwór 13

82-500 Kwidzyn

Grabówko, Nowy Dwór, Obory, Rozpędziny, Gniewskie Pole, Korzeniewo, Lipianki, Mareza, Gurcz, Janowo, Pastwa,

Podzamcze, Szałwinek

Największą zmianą jest rozpoczęcie wygaszania gimnazjów z dniem 1 września 2017r.:

  1. w roku szkolnym 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klas I gimnazjów w Liczu i Nowym Dworze;
  2. w roku szkolnym 2017/2018 w gimnazjach w Liczu i Nowym Dworze naukę kontynuują tylko uczniowie klas II i III (wg obwodu wskazanego w tabeli II.);
  3. w roku szkolnym 2018/2019 w gimnazjach w Liczu i Nowym Dworze uczą się tylko uczniowie klas III (wg obwodu wskazanego w tabeli II.);
  4. uczeń klasy I dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzyma promocji do klasy II, z dniem 1 września 2017r. staje się uczniem klasy VII szkoły podstawowej (uczeń przechodzi do szkoły podstawowej zgodnie z jego obwodem);
  5. uczeń klasy II dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzyma promocji do klasy III, z dniem 1 września 2018r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej (uczeń przechodzi do szkoły podstawowej zgodnie z jego obwodem);
  6. uczeń klasy III dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończy gimnazjum, z dniem 1 września 2019r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej (uczeń przechodzi do szkoły podstawowej zgodnie z jego obwodem);
  7. z dniem 1 września 2019r. w ustroju szkolnym przestaną funkcjonować gimnazja.

Tabela III. Projekt planu sieci szkół podstawowych po dniu 31 sierpnia 2019r.

                  (po wygaszeniu gimnazjów)

 

Lp.

 

Nazwa szkoły

 

Adres siedziby szkoły

 

Granice obwodów szkół

po dniu 31 sierpnia 2019r.

 

1.

Szkoła Podstawowa

w Janowie

Janowo 42

82-500 Kwidzyn

Gurcz, Janowo, Pastwa,

Podzamcze, Szałwinek

2.

Szkoła Podstawowa

w Korzeniewie

Korzeniewo

ul. Kwidzyńska 20

82-500 Kwidzyn

Gniewskie Pole, Korzeniewo,

Lipianki, Mareza

3.

Szkoła Podstawowa

w Liczu

Licze 34

82-500 Kwidzyn

Bronno, Gilwa Mała, Licze,

Ośno, Wola Sosenka,

Szadowo

4.

Szkoła Podstawowa

w Nowym Dworze

Nowy Dwór 13

82-500 Kwidzyn

Grabówko, Nowy Dwór,

Obory, Rozpędziny

5.

Szkoła Podstawowa

im. gen. Augusta Emila

Fieldorfa ps. „NIL”

w Rakowcu

Rakowiec

ul. Szkolna 2

82-500 Kwidzyn

Dankowo, Górki, Pawlice,

Pole Rakowieckie, Rakowice,

Rakowiec

6.

Szkoła Podstawowa

im. Marii Kotlarz

w Tychnowach

Tychnowy

ul. Kwidzyńska 19

82-500 Kwidzyn

Baldram, Brachlewo,

Mały Baldram, Brokowo,

Nowa Wieś Kwidzyńska,

Dubiel, Kamionka, Tychnowy

Gmina Kwidzyn, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zmianami ) i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59), zapewni uczniom, zamieszkałym w obrębie danego obwodu szkoły, bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Uchwała powyższa została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn i została przesłana do zaopiniowania przez Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz związki zawodowe. Instytucje te mają 21 dni na przedstawienie swoich opinii. Po uzyskaniu stosownych opinii Rada Gminy Kwidzyn do dnia 31 marca 2017r. ma obowiązek podjąć uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres przejściowy, tj. od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r.

 

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.