W zamian za uiszczoną opłatę:

1) bezpośrednio z posesji mieszkańców odbierane będą w każdej wytworzonej ilości rocznie:
a) zbierane w pojemnikach zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne;
b) zbierane w sposób selektywny w pojemnikach lub w workach następujące frakcje odpadów: szkła, tworzywa sztucznego, metalu (puszek) i opakowań wielomateriałowych, papieru, odpadów ulegających biodegradacji (zielonych) oraz popiołu;

2) odbieranie pozostałych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych przez mieszkańców odbywać się będzie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), w następujących ilościach:

a) w każdej wytworzonej ilości rocznie:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (AGD i RTV)
 • odpady popiołu, w przypadku wytworzenia tych odpadów poza terminem ich odbioru z nieruchomości,
 • przeterminowane leki i chemikalia (np. farby, rozpuszczalniki, lakiery, pozostałości po środkach ochrony roślin),
 • zużyte baterie, świetlówki, akumulatory, przepracowane oleje, zużyte opony małogabarytowe (np. od samochodów osobowych),
 • odpady wielkogabarytowe (np. szafy, regały, stoły, fotele, łóżka, kanapy, folie wielkogabarytowe, big bagi itp.),
 • odpady i opakowania: z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, metali i opakowania wielomateriałowe, w przypadku wytworzenia tych odpadów poza terminem ich odbioru z nieruchomości,
 • odpady metalu (inne niż puszki),
 • odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone) – w przypadku wytworzenia tych odpadów poza terminem ich odbioru z nieruchomości;

b) 2 sztuki rocznie od właściciela nieruchomości – zużyte opony wielkogabarytowe od ciągników rolniczych, przyczep, naczep itp.
c) 2 m3 rocznie od właściciela nieruchomości – odpady budowlane i rozbiórkowe (np. gruz, usunięte tapety, tynki, okleiny, kafelki itp.)

3) mieszkańcy zostaną wyposażeni w worki do selektywnej zbiórki odpadów;

4) odbieranie odpadów zmieszanych (niesegregowanych) odbywać się będzie co 2 tygodnie, zgodnie z harmonogramem dostarczonym mieszkańcom. W zabudowie wielorodzinnej, w której zmieszane odpady komunalne zbierane są w pojemniki o pojemności 1100l, odbiór odpadów następować będzie 1 raz w tygodniu;

5) odbieranie odpadów selektywnych odbywać się będzie, zgodnie z harmonogramem dostarczonym mieszkańcom, w następujących częstotliwościach:
a) papier – 1 raz w miesiącu,
b) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe

 • od maja do września – co 2 tygodnie,
 • w pozostałych miesiącach – 1 raz w miesiącu,
  c) szkło - od stycznia do grudnia – 1 raz w miesiącu,
  d) odpady zielone (odpady ulegające biodegradacji) - od maja do września – 1 raz w miesiącu,
  e) popiół
 • od września do maja – 1 raz w miesiącu,
 • w lipcu – 1 raz;

6) W ciągu roku odbędą się dwie zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (AGD i RTV), pierwsza w miesiącu maju zaś druga w miesiącu wrześniu. Konkretne terminy przeprowadzenia zbiórek zawarte są w harmonogramie odbioru odpadów. Odpady odbierane będą przez Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych (PUS) bezpośrednio z terenu nieruchomości, jednakże po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu przez właściciela danej nieruchomości konieczności odbioru odpadów. Zgłoszenia takiego należy dokonać do PUS nie prędzej niż 14 dni i nie później niż 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia zbiórek, wskazanym w harmonogramie odbioru odpadów.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.