Zgodnie z danymi zawartymi w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kwidzyn na lata 2015 – 2032”, przyjętym uchwałą Nr V/19/15 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2015 roku, na terenie Gminy Kwidzyn wyroby zawierające azbest znajdują się na 1 236 obiektach zlokalizowanych na 770 posesjach w ilości 165 979,06 m2, co w przeliczeniu wynosi 1 825,77 Mg, w tym: 90,00m2 (0,99 Mg) to wyroby I stopnia pilności wymiany,158 554,56 m2 (1 744,10 Mg) to wyroby II stopnia pilności wymiany, zaś 7 334,50 m2 (80,68 Mg) to wyroby III stopnia pilności wymiany. Poniżej załączono link do przedmiotowego programu:  http://www.bip.gminakwidzyn.pl/?a=6182

     Szczegółowe informacje dotyczące: szkodliwości azbestu, zasad bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest, możliwości i zasad uzyskania dofinansowania na realizację inwestycji w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych, w tym pomoc w wypełnieniu wniosków o dofinansowanie i niezbędnych formularzy można uzyskać na stanowisku ds. gospodarki komunalnej, kontaktując się z pracownikiem Urzędu Gminy Kwidzyn Panem Zdzisławem Chojnackim w pokoju nr 17 na I piętrze lub pod nr tel.: 55 261 41 65.

Ponadto informacje dotyczące możliwości i zasad uzyskania dofinansowania na realizację inwestycji w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych, jak i zasad właściwego postępowania z azbestem przekazywane są mieszkańcom gminy również na organizowanych corocznie zebraniach wiejskich.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.