Kwidzyn, dnia 13 listopada 2015 r.

Realizacja inwestycji w zakresie usuwania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn, zadanie p.n.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn – edycja 2015”.

Gmina Kwidzyn w 2015 roku udzieliła właścicielom nieruchomości, położonych na terenie gminy Kwidzyn dotacji do realizowanych przez nich zadań w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwienia na uprawnionym składowisku wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych.

             Na realizację przedmiotowych zadań Gmina Kwidzyn pozyskała środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku www.wfosigw.gda.pl .

W ramach podpisanej z WFOŚiGW w Gdańsku umowy nr WFOŚ/D/III-70.E/252/2015/AZBEST-2015, z dnia 20 sierpnia 2015 roku, udzielono dotacji 19 właścicielom/ współwłaścicielom nieruchomości. Dotacją z WFOŚiGW w Gdańsku został objęty również budynek będący współwłasnością Gminy Kwidzyn. Usunięto 46,16 Mg (2 705,25 m2) wyrobów zawierających azbest pochodzących z 21 budynków.

              Koszt kwalifikowany WFOŚiGW w Gdańsku wyniósł 36 581,50 zł. Łączna wysokość dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn – edycja 2015” stanowi 67,41% kosztu kwalifikowanego, wynosi ona 24 660,00 zł, z czego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 12 804,00 zł – tj. 35%, oraz ze środków NFOŚiGW 11 856,00 zł – tj. 32,41%.

Środki finansowe pozyskane przez Gminę Kwidzyn pochodziły ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz ze środków Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Wójt Gminy Kwidzyn

Ewa Nowogrodzka

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.