Kwidzyn, dnia 18 stycznia 2016 r.


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN


o możliwości ubiegania się o dotację na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest w roku 2016.


Wójt Gminy Kwidzyn informuje o możliwości ubiegania się o dotację na realizację w 2016 roku inwestycji w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania pokryć dachowych zawierających azbest.


Środki finansowe na realizację w/w inwestycji pochodziły będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (który niebawem ogłosi skierowany do gmin konkurs pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego" - edycja 2016) oraz z budżetu Gminy Kwidzyn.


W oparciu o zebrane zgłoszenia od właścicieli nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych o chęci udziału w konkursie Urząd Gminy Kwidzyn przygotuje wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o udzielenie dotacji na realizację w 2016 roku inwestycji związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem pokryć dachowych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Kwidzyn.


W zależności od ilości zgłoszeń i uzyskanego dofinansowania z WFOŚ i GW w Gdańsku wysokość dotacji może docelowo wynieść od 50% do 90% kosztów demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.


Pomoc finansowa na realizację w/w inwestycji przyznana może zostać osobom fizycznym i Wspólnotom mieszkaniowym, które do chwili podpisania umowy - dotacji z Gminą nie dokonają demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. 

 

O zakwalifikowaniu zadań do realizacji Wnioskodawcy zostaną powiadomieni pisemnie. O zakwalifikowaniu zadania do realizacji decyduje kolejność wpływu zgłoszenia do Urzedu Gminy Kwidzyn.


Osoby fizyczne i Wspólnoty mieszkaniowe zamierzające ubiegać się o dotację na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2016 roku muszą przedłożyć do Urzędu Gminy Kwidzyn następujące dokumenty:


1. Pismo do Wójta Gminy Kwidzyn informujące o chęci ubiegania się o dotację opatrzone: adresem modernizowanej nieruchomości, rodzajem zabudowy, przewidywanym terminem podjęcia i zakończenia prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest oraz powierzchnią pokrycia dachowego wyrażoną w m2.
2. Kserokopia (odpis) tytułu prawnego do nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja.

3. Formularz oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest według wzoru, zawartego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 z późno zm.).
4. Formularz informacji o wyrobach zawierających azbest według wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).
5. Zdjęcia pokrycia dachowego budynku, na którym realizowana będzie inwestycja wykonane od strony fasadowej i szczytowej.

 

Pisma informujące o chęci ubiegania się o dotację w roku 2016 wraz z kserokopią tytułu prawnego, wypełnionymi formularzami i zdjęciami należy składać w terminie do dnia 11 marca 2016 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kwidzyn, pokój nr 1 na parterze.


Formularze oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest oraz informacji o wyrobach zawierających azbest pobrać można w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kwidzyn, pokój nr 1 na parterze lub w pokoju 17 na I piętrze oraz ze strony internetowej www.bip.gminakwidzyn.pl (zakładka "Ogłoszenia i obwieszczenia").


Wszelkie informacje oraz pomoc w wypełnieniu powyższych formularzy uzyskać można kontaktując się z pracownikiem Urzędu Gminy Kwidzyn Panem Zdzisławem Chojnackim w pokoj r 17 na I piętrze lub pod nr tel.: 55 261 41 65.

 

Pliki do pobrania :

 

Ogłoszenie o możliwości ubiegania się o dotację na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest w roku 2016r.

 

Formularz oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Formularz informacji o wyrobach zawierających azbest


 

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.