Kwidzyn, dnia 21 listopada 2016 r.

Realizacja inwestycji w zakresie usuwania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn, zadanie p.n.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn – edycja 2016”.

Gmina Kwidzyn w 2016 roku udzieliła właścicielom nieruchomości, położonych na terenie gminy Kwidzyn dotacji do realizowanych przez nich zadań w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwienia na uprawnionym składowisku wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych.

Na realizację przedmiotowych zadań Gmina Kwidzyn pozyskała środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku www.wfosigw.gda.pl .

W ramach podpisanej z WFOŚiGW w Gdańsku umowy nr WFOŚ/D/III-70.E/210/2016/AZBEST-2016, z dnia 14 września 2016 roku, udzielono dotacji 16 właścicielom/ współwłaścicielom nieruchomości. Dotacją z WFOŚiGW w Gdańsku został objęty również budynek będący współwłasnością Gminy Kwidzyn. Usunięto 69,15 Mg wyrobów zawierających azbest pochodzących z 19 budynków (obiektów).

Koszt kwalifikowany WFOŚiGW w Gdańsku wyniósł 55 280,00 zł. Łączna wysokość dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn – edycja 2016” stanowi 75,20% kosztu kwalifikowanego, wynosi ona 41 570,00 zł, z czego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 17 114,00 zł – tj. 30,96%, oraz ze środków NFOŚiGW 24 456,00 zł – tj. 44,24%.

Pozostałe 24,80% kosztu kwalifikowanego WFOŚiGW w Gdańsku pokryte zostało przez Gminę Kwidzyn w kwocie 12 483,32 zł oraz przez właścicieli nieruchomości w kwocie 1 226,68 zł.

Środki finansowe pozyskane przez Gminę Kwidzyn pochodziły ze środków Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

 

Wójt Gminy Kwidzyn

Ewa Nowogrodzka

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.