Realizacja zadania w zakresie usuwania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn, p.n.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn, w związku z wystąpieniem zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej”.

Gmina Kwidzyn w 2017 roku, w związku z wystąpieniem zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, udzieliła właścicielom nieruchomości, położonych na terenie gminy Kwidzyn dotacji do realizowanych przez nich zadań w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwienia na uprawnionym składowisku wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych.

Na realizację przedmiotowych zadań Gmina Kwidzyn pozyskała środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku www.wfos.gdansk.pl

W ramach podpisanej z WFOŚiGW w Gdańsku umowy nr WFOŚ/D/III-70.E/287/2017/AZBEST-usuwanie szkód-2017, z dnia 1 grudnia 2017 roku, udzielono dotacji 2 właścicielom/ współwłaścicielom nieruchomości. Usunięto 3,12 Mg wyrobów zawierających azbest pochodzących z 2 budynków.

Koszt kwalifikowany WFOŚiGW w Gdańsku wyniósł 2 394,00 zł. Łączna wysokość dotacji, na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn, w związku z wystąpieniem zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej”, wynosła 2 394,00 zł, stanowi ona 100% kosztu kwalifikowanego.

Środki finansowe pozyskane przez Gminę Kwidzyn pochodziły ze środków Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

 

Wójt Gminy Kwidzyn

Ewa Nowogrodzka

 

Kwidzyn, dnia 12 grudnia 2017 r.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.