Realizacja zadania w zakresie usuwania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn, p.n.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn, w związku z wystąpieniem zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej”.

Gmina Kwidzyn w 2017 roku, w związku z wystąpieniem zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, udzieliła właścicielom nieruchomości, położonych na terenie gminy Kwidzyn dotacji do realizowanych przez nich zadań w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwienia na uprawnionym składowisku wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych.

Czytaj więcej...

W 2016 roku Gmina Kwidzyn również wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z wnioskiem (w-azbest/2016) o dotację na realizację przedmiotowych zadań, które mieszkańcy zgłosili do realizacji w 2016 roku. W ramach umowy podpisanej z WFOŚiGW w Gdańsku udzielono dotacji łącznie 16 właścicielom nieruchomości. Dotacją z WFOŚiGW w Gdańsku został objęty również budynek będący współwłasnością Gminy Kwidzyn. Usunięto 69,15 Mg wyrobów zawierających azbest pochodzących z 19 budynków (obiektów). Koszt kwalifikowany WFOŚ i GW w Gdańsku wyniósł 55 280,00 zł. Łączna wysokość dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn – edycja 2016”, jaką otrzymali właściciele nieruchomości wynosiła 41 570,00 zł, co stanowiło 75,20%. Pozostałe 24,80% kosztu kwalifikowanego WFOŚiGW w Gdańsku pokryte zostało przez Gminę Kwidzyn w kwocie 12 483,32 zł oraz przez właścicieli nieruchomości w kwocie 1 226,68 zł.

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.