Informujemy, że rolnicy, którzy chcą się ubiegać o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym terminie 2019 r., zobowiązani są:

 • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. złożyć stosowny wniosek do Wójta Gminy Kwidzyn
 • przedłożyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

Producenci rolni, którzy chcą się ubiegać o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w drugim terminie 2019 r., zobowiązani są:

 • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. złożyć stosowny wniosek do Wójta Gminy Kwidzyn
 • przedłożyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

 

Ponadto w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

 

Kwota zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r.:

1,00 zł  x ilość litrów zakupionego oleju napędowego wynikająca z faktur VAT (w ramach ustalonego limitu)

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r.:

100,00 zł  x  ilość ha użytków rolnych (położonych na terenie Gminy Kwidzyn)

oraz

30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
(w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła)

Przyznany zwrot podatku akcyzowego wypłacany będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminach:

 • od 1 kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
 • od 1 października 2019 r. do 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

 

         Oświadczenie producenta rolnego  

         Oświadczenie na okoliczność dzierżawy

 • Oświadczenie - dla Sp. z o. o. itp.  

  Oświadczenie - dot. faktur spoza terenu Gminy Kwidzyn oraz Miasta Kwidzyn 

  Wniosek o zwrot podatku akcyzowego  

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.