Adresy i godziny pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawną zlokalizowanych na terenie powiatu kwidzyńskiego

Adres punktu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej Harmonogram przyjęć beneficjentów ustawy
(dni i godziny)

Udzielający pomocy prawnej

Miejscowość Ulica, nr domu Kod pocztowy Dni przyjęć Godziny przyjęć
Kwidzyn

ul. Kościuszki 29b

siedziba Starostwa Powiatowego

 

82-500

poniedziałek - piątek

12:00-16:00


 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Obywatelskich
i Rozwoju Regionalnego
ul. H. Kołłątaja 9, 93-110 Tczew

Ryjewo*

ul. Grunwaldzka 70

siedziba Gminnego Ośrodka Kultury

 

82-420

poniedziałek,
wtorek, piątek


środa, czwartek

9.00 -13.00


 14:00 -18:00 

radca prawny Krzysztof Dawidowski

W dniach 18, 20, 23 i 25 lipca 2018 r. ustala się następujące godziny świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej:

18.07. – godz. 15.30-19.30;

20.07. – godz. 15.30-19.30; 23.07. – 7.45-11.45;
25.07. – 15.00-19.00

Prabuty

ul. Łąkowa 24

siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

82-550

poniedziałek,


wtorek - piątek

12:00-16:00


 13:00-17:00

 

 

adwokat Agata Lizińska

* Istnieje możliwość telefonicznego umówienia terminu spotkania pod nr tel. 55 277 42 28, w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00

 


  Osoba uprawniona Wykazanie uprawnienia
1

Osoba, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2)) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2

Osoba, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863).

przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

3

Osoba, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. Poz. 693).

przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

4

Osoba, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203).

przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.

5

Osoba, która nie ukończyła 26 lat.

przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość

6

Osoba, która ukończyła 65 lat.

przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość

7

Osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

8

 

Kobiety w ciąży

przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę

* Zgodnie z Ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1255) osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1-6 i 8 wskazanej ustawy, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt 1-5 i 7.

 

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.