Powiślańska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020

Termin składania wniosków: 27.12.2017 – 15.01.2018

 

Ogłoszenie nr 5/2018

ZAKRES TEMATYCZNY: Rozwój kompetencji mieszkańców PLGD w zakresie wspierania wyborów zawodowych dzieci i młodzieży powiązanych
z kontekstem lokalnym,

http://www.powislanskalgd.pl/?a=static&id=20

Ogłoszenie nr 6/2018

ZAKRES TEMATYCZNY: Rozwój kompetencji mieszkańców LGD w zakresie ochrony środowiska w tym przeciwdziałania zmianom klimatu

http://www.powislanskalgd.pl/?a=static&id=21

Ogłoszenie nr 7/2018

ZAKRES TEMATYCZNY: Inicjatywy służące kreowaniu tożsamości / wzmacnianiu powiązań pomiędzy mieszkańcami gmin PLGD

http://www.powislanskalgd.pl/?a=static&id=22

Ogłoszenie nr 8/2018

ZAKRES TEMATYCZNY: Włączanie osób z grup defaworyzowanych w życie społeczne obszaru PLGD

http://www.powislanskalgd.pl/?a=static&id=23

Ogłoszenie nr 9/2018

ZAKRES TEMATYCZNY: Zwiększenie poziomu współpracy pomiędzy instytucjami
z terenu PLGD na rzecz rozwoju turystyki

http://www.powislanskalgd.pl/?a=static&id=24

Ogłoszenie nr 10/2018

ZAKRES TEMATYCZNY: Zwiększanie liczby ofert turystycznych na obszarze PLGD

http://www.powislanskalgd.pl/?a=static&id=25

Ogłoszenie nr 11/2018

ZAKRES TEMATYCZNY: Wykreowanie i popularyzacja marki turystycznej obszaru PLGD

http://www.powislanskalgd.pl/?a=static&id=28

Ogłoszenie nr 12/2018

ZAKRES TEMATYCZNY: Stworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego

http://www.powislanskalgd.pl/?a=static&id=27

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji) w biurze LGD, tj. Biuro Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania, Kwidzyn ul. Braterstwa Narodów 46 pok. 6, 82-500 Kwidzyn, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

Szczegóły oraz treść ogłoszeń dostępna jest na stronie www.powislanskalgd.pl w zakładce NABORY WNIOSKÓW

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.