WÓJT GMINY KWIDZYN

prowadzi nabór na zwalniające się stanowisko urzędnicze

ds. wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

w Referacie podatków i opłat lokalnych  
w Urzędzie Gminy Kwidzyn

Wymagania niezbędne - między innymi:

  1. Wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie o kierunku: administracja, prawo
    lub ekonomia),

Mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w organach podatkowych bądź w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego (w tym doświadczenie związane z wymiarem podatków lokalnych) oraz znajomość systemów prawnych LEX lub INFORLEX.

Pełna treść ogłoszenia o naborze, w tym wykaz wymaganych dokumentów aplikacyjnych i zakres zadań przypisanych stanowisku, znajduje się na stronie www.bip.gminakwidzyn.pl w zakładce„ogłoszenia o naborze” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

„Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w Referacie podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Kwidzyn”

  1. w Biurze Obsługi Klienta pokój Nr 1 na parterze w siedzibie Urzędu Gminy Kwidzyn ul. Grudziądzka 30,
  2. przesłać pocztą na adres urzędu,
  3. lub przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż przesłane w formie elektronicznej dokumenty aplikacyjne muszą być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2017 r., poz. 570 ),

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2018r. do godziny 1400.O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data złożenia dokumentów w Urzędzie.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.